Dette er konsekvensene av å levere selvangivelsen for sent

Det er viktig å fylle ut selvangivelsen korrekt

Gjør du endringer i selvangivelsen etter fristen, kan det forsinke oppgjøret ditt.

30. april var fristen for å levere selvangivelsen for inntektsåret 2015. Om du ikke hadde endringer, ble selvangivelsen med de forhåndsutfylte tallene automatisk registrert som levert.

Har du i etterkant oppdaget at det er feil i selvangivelsen din, eller du har glemt å gjøre endringer, må du gi beskjed til Skatteetaten.

For lønnstagere og pensjonister vil levering av endringer i selvangivelsen etter 30. april bli vurdert som en korrigering av tidligere innsendt selvangivelse eller bruk av leveringsfritak.

– Gjør du endringer i selvangivelsen etter fristen, kan det forsinke oppgjøret ditt, sier senior kommunikasjonsrådgiver Anette Bjerke i Skatteetaten.

– Helt generelt er det slik at jo mer komplisert selvangivelse du har og jo flere vedlegg, jo lengre tid kan det ta å behandle den. Det er også slik at ektefeller ikke får skatteoppgjøret sitt før begges selvangivelser er ferdig, fortsetter hun.

30. april var også fristen for å søke om utsatt leveringsfrist.

Nå når fristen for å levere er passert, behandles selvangivelsene løpende og enkeltsaker vurderes konkret og individuelt.

– Derfor oppfordrer vi skattyter til å ta kontakt om de har endringer etter fristen, sier Bjerke.

– Det viktigste er at vi får korrekte skatteopplysninger.

Hvordan du endrer opplysninger vil være forskjellig avhengig av tidspunktet du gjør dette. Ta derfor kontakt med Skatteetaten for å sjekke hvordan du skal melde inn dine endringer.

– Korrigeringer av selvangivelsen bør sendes inn så snart man er blitt klar over at innsendt selvangivelse er feil, sier Bjerke.

Korrigeringer kan sendes inn til Skatteetaten hele tiden, men hvis det sendes inn mot i slutten
av mai blir den mest sannsynlig behandlet som en klage med de frister og retningslinjer som gjelder for behandling av klager, opplyser hun.

For klager gjelder en frist på seks uker etter at skatteoppgjøret er sendt deg. Datoen finner du øverst til høyre på skatteoppgjøret ditt. For dem som får skatteoppgjøret sitt 24. juni, er klagefristen 10. august.

Av klagen må det fremgå hva som er feil og begrunnelsen for dette. Så lenge du er enig i beløpene som Skatteetaten har fastsatt, er skatten riktig beregnet, og en klage blir ikke behandlet.

Merk at restskatten skal betales til fastsatt tid, selv om du har klaget på ligningen.

– Det overrasker meg at det er nærmere en halv million nordmenn som ikke engang åpner selvangivelsen sin, sier forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB.

– Ikke bare kan du gå glipp av fradrag som kan spare deg for tusenvis av skattekroner, men
det kan også være feil som kan føre til at du får en tilleggsskatt.

Ifølge Skatteetaten kan du få tilleggsskatt når du har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til ligningsmyndighetene, eller har unnlatt å levere pliktig selvangivelse eller næringsoppgave, og opplysningssvikten har ført til eller kunne ha ført til skattemessige fordeler.

– Du har selv ansvaret for å sjekke at alt i selvangivelsen er riktig, sier Sandmæl.

Hvert år tar skattemyndighetene stikkprøvekontroller av selvangivelsen og blir du plukket ut og det oppdages feil kan du risikere en tilleggsskatt, forteller hun.

Hvor mye avhenger av alvorlighetsgraden. Uriktige eller ufullstendige opplysninger kan utgjøre 30 prosent av den skatten som er eller kunne vært unndratt. Er det av grovere karakter kan du få opptil 60 prosent tilleggsskatt, opplyser Sandmæl.

Du skal ikke ilegges tilleggsskatt når skattyters forhold må anses unnskyldelig på grunn av sykdom, alderdom, uerfarenhet eller annen årsak når de uriktige eller ufullstendige opplysningene skyldes åpenbare regne- og skrivefeil i skattyters oppgaver. når skattyter frivillig retter eller utfyller opplysninger som er gitt eller lagt til grunn tidligere. når tilleggsskatten i alt vil bli under 600 kroner når skattyter er død.

Skattekalenderen

  • 30. april var innleveringsfristen for selvangivelsen for lønnstakere og pensjonister
  • 30. april var også fristen for å søke om utsatt leveringsfrist
  • 15. mai er frist for å endre kontonummer for utbetalt skatt til gode
  • 31. mai er frist for innbetaling av restskatt for å unngå rentetillegg på restskatt
  • 31. mai er innleveringsfrist for næringsdrivende
  • 22. juni er første pulje klar i skatteoppgjøret
  • 12. oktober er siste pulje klar i skatteoppgjøret